Tilleggsytelsen på 1G til AFP for ansatte innen plattformboring sikret videre

Tilleggsytelsen på 1G til AFP for ansatte innen plattformboring sikret videre

Kai Morten Anda Foto: Rebecca Bjerga

I forbindelse med tariffoppgjøret 2022 mellom SAFE og Norges Rederiforbund ble det nedsatt et pensjonsutvalg som skulle se på alternativ til overgangsordning 3 for ansatte innen plattformboring.  

Utvalget har bestått av representanter fra SAFE, Industri Energi, Norges Rederiforbund og bedriftene som har ansatte innen plattformboring på overenskomsten.

Utvalget kom 21.02.2024 til enighet om at følgende skal implementeres i overenskomstens Bilag 4 Pensjon, punkt 5 ved neste hovedrevisjon:

Tilleggsordning for ansatte innen plattformboring (ikke med i Maritim Pensjonskasse – MPK)

Ansatte på plattformboring på denne overenskomsten og som slutter i virksomheten skal sikres en tilleggsytelse tilsvarende 1 G pr. år til den ordinære AFP ordningen frem til 67 år. Tilleggsytelsen forutsetter at den ansatte oppfyller vilkårene for rett til ordinær AFP fra Fellesordningen. Tilleggsordningen skal sikres gjennom et forsikringsselskap (driftspensjon).

Kai Morten Anda, 1. nestleder i SAFE er svært fornøyd med at vi nå har fjernet usikkerheten rundt ordningen og at den nå videreføres som en fast ordning. 

– SAFE er opptatt av at alle på overenskomsten skal ha så like pensjonsrettigheter som mulig. Ansatte på flyttbare innretninger er omfattet av Maritim pensjonskasse, noe som ansatte innen plattformboring ikke er. Denne ordningen er et bidrag i så måte, sier Anda.