RNNP 2023: Bekymring om økt underrapportering

RNNP 2023: Bekymring om økt underrapportering

Idar Martin Herland Foto: Rebecca Bjerga

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2023 ble presentert onsdag 20. mars hos Havindustritilsynet (Havtil). Selv om rapporten presenterte de beste resultatene siden begynnelsen av 2000-tallet, er SAFE redd for store mørketall når det gjelder rapportering av hendelser. 

På den ene siden viser rapporten gode fremskritt offshore, med historisk lave nivåer av hydrokarbonlekkasjer, et resultat av målrettet og dedikert arbeid i å forbedre sikkerheten. Dette står i kontrast til utfordringene vi står overfor på land, hvor SAFE ser en bekymringsfull oppgang i hendelser som kunne ha ført til alvorlige ulykker, samt en økning i alvorlige personskader det siste året.

Det som også bekymrer SAFE, er mulige mørketall år det gjelder rapportering av hendelser. Utfordringen med underrapportering i forbindelse med RNNP, er at man kanskje ikke har et rett bilde av forholdene. Varierende grad av underrapportering er enda verre, fordi det gjør at det blir vanskelig å skaffe et korrekt bilde av utviklingen over tid, mener forbundssekretær Idar Martin Herland. 

Idar Martin Herland Foto: Rebecca Bjerga
Idar Martin Herland og Anne Myhrvold Foto: Rebecca Bjerga

– Antageligvis var det relativt store mørketall på begynnelsen av 2000-tallet, men etter alvorlige hendelser ble det satt i gang ulike initiativer for å øke etterlevelse av regelverk. Min personlige opplevelse er at underrapportering av hendelser har økt i omfang de siste årene, sier Herland. 

Torleif Husebø er fagleder for prosessintegritet i Havtil, han sier at det vil alltid være et element av underrapportering i slike rapporter.

Torleif Husebø Foto: Rebecca Bjerga
Torleif Husebø Foto: Rebecca Bjerga

– I sum så mener vi den underrapporteringen som vil være der, den endrer ikke på hovedkonklusjonen. Underrapportering vil alltid være til stedet, men graden kan diskuteres, sier Husebø. 

RNNP-rapporten kan gi oss en falsk trygghet

På tross av den positive utviklingen i RNNP 2023 når det gjelder rapporterte hendelser med storulykkepotensiale, sitter likevel HMS-sekretær Irene Bergljot Dahle igjen med en dårlig følelse. 

HMS-sekretær Irene Bergljot Dahle Foto: Rebecca Bjerga
HMS-sekretær Irene Bergljot Dahle Foto: Rebecca Bjerga

– At det er færre hendelser med storulykkepotensial er veldig positivt, men det betyr ikke nødvendigvis at risikoen er redusert. Saftec-rapporten viser blant annet en bekymringsfull utvikling der nye kontrakts- og samarbeidsformer har ført til økt storulykke- og arbeidsmiljørisiko, påpeker Dahle. 

Hun er redd for at nedgangen i hendelser med storulykkepotensial kan gi en falsk trygghet. 

– Samtidig som det har vært en nedgang i hendelser, så har det også vært en nedgang i gjennomført vedlikehold, sier hun.  

Det har vært en negativ utvikling i henhold til svar på påstanden «Mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet» i spørreskjemaundersøkelsen i RNNP. 45,8 % var i 2023 enige i dette. Dette bekreftes også i tall som selskapene har rapportert i RNNP. Det totale etterslepet i det forebyggende vedlikeholdet er høyere i 2023 enn det som ble rapportert i 2022 og 2021. Antall utførte timer vedlikehold er på samme nivå i 2023 som i 2022. Dataene for flyttbare innretninger viser store variasjoner i etterslepet i det forebyggende vedlikeholdet og i det utestående korrigerende vedlikeholdet. 

– Dette tilsvarer det vi har sett de siste årene. Flere innretninger har ikke utført HMS-kritisk forebyggende vedlikehold og korrigerende vedlikehold i henhold til egne frister, sier Dahle.   

Når vedlikehold ikke gjennomføres, øker storulykkerisikoen. Næringen må sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, slik at nødvendig vedlikehold gjennomføres. 

Mobbing offshore og det psykososiale miljøet

Rapporten viser at hele syv prosent av energiarbeidere opplever en form for mobbing eller trakassering på arbeidsplassen, noe som har vært en stabil trend det siste årene. Forbundssekretær Mats Thune mener dette tallet er altfor høy. 

Mats Thune Foto: Rebecca Bjerga
Mats Thune Foto: Rebecca Bjerga

– En av femten av våre kolleger går rundt med en følelse av å bli mobbet eller trakassert på jobb, noe jeg mener er alt for høyt og fortjener vår oppmerksomhet og innsats, sier Thune.

Tallene skal være best mulig

SAFEs oppfordring er at alle aktører ser til at underrapportering forekommer i minst mulig grad. Det setter ikke minst store krav til næringens beslutningstakere. Herland mener at åpenhetskulturen bygges fra toppen av organisasjonene, og betinger medvirkning fra hele organisasjonen.

– Det er veldig viktig at vi alle rapporterer det vi ser og får det inn i rapporten, slik at vi har best mulig beslutningsunderlag, sier Herland. 

SAFE krever full åpenhet, også når det gjelder ulike incentivordninger og bonusordninger.