Bekymringsfull utvikling i opplæringen av verneombud

Bekymringsfull utvikling i opplæringen av verneombud

Idar Martin Herland Foto: Rebecca Bjerga

Vi i SAFE ser at timer brukt på opplæringen av verneombud og medlemmer i AMU (40 timers kurset) reduseres eller foreslås redusert. Det er også økt bruk av e-læring. Denne utviklingen er bekymringsfull.

– Utviklingen i næringen tilsier at HMS opplæring av verneombud og ledere burde vært styrket, snarere enn svekket, påpeker Idar Martin Herland, forbundssekretær i SAFE.

Nylig har Havtil sendt en e-post til en leverandør som ønsket å redusere timer brukt på opplæringen. Svaret er klokkeklart.

– 40 timers kurset skal være minst 40 timer! Årsaken til dette er risikoforholdene i næringen. Kurset skal også gjennomføres så snart som mulig etter nyvalg, IKKE etter ett år!  Kurset skal gi informasjon om risikoforholdene på arbeidsplassen. Det skal ikke bare være generell informasjon. Og til slutt, ledere og andre som tar beslutninger av betydning for arbeidsmiljøet skal også ha 40 timers kurset, understreker Herland.

HMS-opplæring for ledere og verneombud reduseres

SAFE får også tilbakemelding på at HMS-opplæring for ledere og verneombud, utover 40 timers kurset, reduseres. Dette kan blant annet skyldes at kurs i HMS-regelverket i petroleumsnæringen (RVK) ikke har blitt tilbudt de siste årene. RVK er et opplæringsprogram tuftet på HMS-forskriftene og retter seg mot alle som direkte eller indirekte må forholde seg til petroleumsregelverket.

– RVK-kursene har som mål å gi den enkelte og firma økt forståelse for betydningen av etterlevelse av regler og krav. RVK er et trepartssamarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere, det var Handelshøyskolen BI som sto for gjennomføringen av kurset. RVK-kurset har som sagt av ulike årsaker ikke blitt tilbudt de siste årene, sier Herland.

Også Equinor, som største kunde, har i de siste fem-seks årene valgt å legge opplæringen ut på anbud, og bruker i dag en privat tilbyder av kurset. 

– SAFE jobber for å styrke HMS-opplæringen, slik at bedriften sikrer nødvendig kompetanse for å hindre at risiko for helseskade og en storulykke øker, sier Herland.  

SAFE ønsker mer informasjon om hvordan situasjonen er i ulike selskap. Informasjonen vil bli generalisert, slik at det ikke vil være mulig å kjenne igjen enkeltbedrifter.