Bruk av service operation vessel (SOV) fartøy på norsk sokkel

Bruk av service operation vessel (SOV) fartøy på norsk sokkel

SAFE v/ forbundssekretærene Idar Herland og Mats Thune, sammen med jurist Trine Vikse og åtte SAFE-tillitsvalgte fra ulike operatørklubber deltok på et seminar i regi Offshore Norge i mai i Bergen. Denne teksten er et sammendrag av seminaret skrevet av Idar Martin Herland.

Vi setter pris på at man fikk på plass dette seminaret! Det var svært lærerikt, og ikke minst var det med stor interesse vi fikk lov å komme om bord på SOV-fartøyet Island Clipper, og blant annet entre «Walk to Work» gangbroen, også kalt W2W. 

W2W bruker man for å sette personellet over til plattformer og havvind turbiner. Fartøyet har vært i bruk i noen år allerede, blant annet på Oseberg H og på Hywind tampen. Det var også kjekt å høre erfaringene fra noen av dem som har vært med på arbeidet i praksis, i den spisse enden. 

Ellers var det mange interessante innlegg. Både fra Offshore Norge, representanter fra rederiet Island Offshore, Havindustritilsynet, produsenter av gangbroen, verftsindustrien, selskapene Equinor og Aker BP. 

Dessverre hadde man ikke lagt opp til noen innlegg fra fagforeningene eller verneombudstjenestene i de ulike selskapene. Det var heller ikke lagt opp til en debatt om konseptet. Men vi på arbeidstakersiden fikk lov til å stille noen spørsmål innimellom. 

Ellers er det med en viss skuffelse at dette møtet kommer nå i 2024. De ulike selskapene har jobbet med løsningene i over 10 år, og involveringen av arbeidstakersiden har vært varierende, for å si det litt forsiktig. Vi håper at dette bedrer seg fremover. Vi ønsker å bli involvert før beslutningene fattes, og ikke kun informert om resultatet i ettertid. Kanskje får vi gleden av å høre et innlegg fra arbeidstakersiden på et kommende seminar?

Ellers redegjorde operatørselskapene for årsaken til at man ønsker å benytte disse løsningene. I stor grad handler dette om å utføre nødvendig vedlikehold og å forlenge levetiden for installasjonene. Mange plattformer har et stort vedlikeholdsbehov (etterslep), lav sengekapasitet og begrenset livbåtkapasitet. Å redusere vedlikeholdsetterslepet, er SAFE selvfølgelig positive til, men vi har fire helt klare krav:

  1. De valgte løsningene må være sikre, tilstrekkelig utprøvd og robuste.
  2. Man må få på plass tydelig og godt regelverk.
  3. Man må avklare de tariffmessige spørsmålene, og få på plass de nødvendige avtaler.
  4. Man må sørge for reell arbeidstakermedvirkning i de tre foregående punktene. 

Som flere av arbeidstakersidens representanter hevdet under møtet, har dagens situasjon en årsak. Man har over mange år valgt å bygge plattformer med relativt små boligkvarter, med tilhørende liten livbåtkapasitet, på tross av klare advarsler fra fagforeningene.  

Samtidig har man kjørt mange effektiviseringsprogrammer som har redusert vedlikeholdet, på tross av tydelige advarsler fra fagforeningene. Tidligere var det vanlig med årlig revisjonsstans på plattformene. Deretter ble det utvidet til to årlig intervall. I dag er normalen revisjonstans hvert fjerde år. I tillegg har man redusert andre kortvarige vedlikeholds stanser. Også her med klare advarsler fra fagforeningene. 

Som det ble hevdet fra arbeidstakerrepresentanter på møtet: «Selskapene har malt seg inn i et hjørne, med åpne øyne» Man kan spekulere om det har vært en villet strategi å «havne der vi er» i dag.

Ellers synes vi det er trist at man legger opp til å videreføre «apartheid» systemet vi kjenner så alt for godt fra flerbruksfartøyene. Der dem som skal jobbe med «petroleumsproduksjon» er beskyttet av Arbeidsmiljøloven, men fartøyets maritime personell er omfattet av den maritime lovgivningen, slik som Skipsarbeiderloven og Skipssikkerhetsloven. Noe vi mener er en grov urettferdighet, for det fører til store forskjeller. Denne urettferdigheten legger man også opp til å videreføre innenfor eksempelvis havvind.

Her er en god artikkel fra Havindustritilsynet, som forteller hvorfor Arbeidsmiljøloven burde gjelde for alle som har norsk sokkel som sin faste arbeidsplass.  

Utdrag fra linken over: 

Det store skillet 

To uker etter Alpha-ulykken ble det nedsatt et utvalg under ledelse av ekspedisjonssjef Kåre Halden i Kommunal- og arbeidsdepartementet. Det såkalte Halden-utvalget fikk i oppgave å vurdere om deler av arbeidsmiljøloven, som på det tidspunktet var under utarbeidelse, skulle gjøres gjeldende også på sokkelen. Halden-utvalget la fram sin innstilling sommeren 1976, og gikk da inn for at så skulle skje.  

Arbeidsmiljøloven, med visse unntak, ble innført for de faste innretningene 24. juli 1977. 

– Dette var det store skillet. Arbeidsmiljøloven representerte et stort framskritt for norske arbeidstakere og særlig for oljearbeiderne på norsk sokkel, sier Meland. 

Med arbeidsmiljøloven ble det satt krav til fullt forsvarlig arbeidsmiljø og gitt bestemmelser om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter, om arbeidstakermedvirkning, regulering av arbeidstid og oppsigelsesvern med mer.  

SAFE forbund støtter dette synet 100 %! Vi ønsker et rettferdig arbeidsliv for alle i energisektoren, inklusiv for sjøfolkene. Etter snart 50 år med grov forskjellsbehandling mellom dem på faste installasjoner og «de» andre, er tiden overmoden. De maritime aktivitetene er en av bærebjelkene i næringen.